facebook twitter instagram

Stavanger Aftenblad: Torfæus: Drapsmann og Norges-historiker

publisert 09/04/2008

Detailimage

Tormod Torfæus var regnskapskontrollør i Stavanger stift og antikvar i København. En gang myrdet han en full islending med kårde. Etterpå slo han seg ned på Karmøy for å skrive Norges historie, men overanstrengte seg og døde.

Av Hjørdis Ånestad Tiltnes. 


Tormod Torfæus (1636-1717) er en eiendommelig skikkelse i norsk historie. Han var født på Island. Faren var sysselmann, og både faren og moren kom fra vel ansette slekter. Først fikk han opplæring hjemme, og da han var 11 år, ble han sendt til latinskolen på Skålholt - landets første bispesete. Her ble han fra 1647 til 1654 og viste fremragende evner. Da han var 18, ble han sendt til København for å studere. Han avsluttet studiene i 1657 med meget gode karakterer. 


Gresk og latin 

I København studerte han først og fremst gresk og latin. Innflytelsen fra antikken kom til å prege hans senere arbeid, og i Norges Historie henvises det ofte til klassiske forfattere. 


For Kongen 

Etter avsluttede studier dro han hjem til Island hvor han var i ett år før han igjen vendte tilbake til København i 1659. Våren 1660 fikk han der en stilling som kongelig oversetter av islandske håndskrifter. Dette var i en tid da de europeiske monarkene og regjeringene var opptatt av å legitimere sin makt ved å vise til en imponerende fortid. Sverige var allerede i gang med å heroisere sin historie ved hjelp av islandske kilder. I 1660 ble eneveldet innført i Danmark-Norge, og kongen, Fredrik 3., manglet et verk som viste betydningen av hans norske rike. 


Til Island igjen 

Kongen var dessuten genuint opptatt av kunst og kultur. Han ble imponert av evnene til den unge Tormod Torfæus og sendte ham til Island for å samle inn norrøne manuskripter til sine samlinger. Disse kom snart til å utgjøre en viktig del av Det kongelige bibliotek. 


Til Stavanger 

I 1664 måtte Tormod Torfæus av grunner som man i dag ikke kjenner, forlate stillingen sin i København og dra til Norge for å bli kammererer - regnskapskontrollør - i Stavanger stift som også omfattet Agder. Han slo ned på uregelmessigheter og foreslo reformer. Dermed kom han på kant med futene. Han kom imidlertid ut av den vanskelige situasjonen ved at kongen utnevnte ham til kongelig antikvar i København i 1667. Her kunne han fortsette sitt tidligere historiearbeid. 


Dømt for drap 

I 1671 var han en tur på Island for å ordne opp i arven etter faren. På hjemreisen kom han ut for en storm, forliste ved Skagen, men reddet seg i land. Under den videre seilasen kom han ut for et nytt uvær og søkte nødhavn på Samsø. På et vertshus der ble han angrepet av en full islending, trakk kården og drepte ham. For drapet ble han i 1672 dødsdømt, men benådet. 


På Karmøy 

Før alt dette skjedde, hadde han giftet seg med enken Anna på Stangeland på Karmøy. Etter drapssaken reiste han hjem til Anna hvor han oppholdt seg til 1682. Han arbeidet med rettshistorie og utmerket seg ellers i 1680-81 som forsvarer i en av de siste hekseprosessene her i landet. Han fikk den tiltalte kvinnen frikjent. 


Historie på latin 

Året etter dro han til København igjen og søkte kongen om nye arbeidsoppgaver. Han hadde fått forespørsel om å arbeide for Sverige, men tilbød den danske kongen å skrive en omfattende norgeshistorie for ham på latin. Kongen takket ja og ga Tormod Torfæus de lønnsbetingelser han forlangte og gjorde ham til professor ved Københavns Universitet. 


Hjemmekontor 

Tormod Torfæus hadde imidlertid hjemmet sitt på Karmøy, og kongen lot ham ta med seg en rekke sagahåndskrifter til Norge og jobbe hjemme. 


Tormod Torfæus skrev ikke en norgeshistorie for folket, men en historie på latin for de lærde. Det er et verk preget av den tiden det er skrevet i. Det rådet politisk sensur, men han ignorerte den i stor grad og skrev norskvennlige skildringer av vikinger som Gange-Rolf og Olav Tryggvason. 


I over 30 år arbeidet Tormod Torfæus med historieverket før han ble syk av overanstrengelse og døde i 1719, 83 år gammel. 


Synet på Torfæus 

Tidlig på 1900-tallet ble Tormod Torfæus kritisert av andre historikere for å mangle metode og for å være for overfladisk og ukritisk overfor kildene. I de senere år har synet endret seg, noe som blant annet har resultert i oversettelsen av hans latinske verk til norsk. Tre bind foreligger nå, og det kommer tre til. 


Siden det er få i Norge som behersker latin, har noe av oversettelsesarbeidet vært gjort av utenlandske oversettere som har oversatt til engelsk før det igjen måtte oversettes til norsk. 


Redaktør for verket er professor Torgrim Titlestad, Universitetet i Stavanger. Oversettelsen og utgivelsen er gjort mulig med økonomisk støtte fra en rekke sponsorer. Eide Forlag, Bergen, er utgiver.Sitat: 

Jeg haver altid været af det Sind heller at dræbe andre end at lade dem dræbe mig. 


Tormod Torfæus til kong Christian V som benådet ham for drap.


Tilbake til nyheter